windows 使用clang.exe编译c程序

  1. 编译好clang.exe;

—– 使用mingw编译链—

  1. …\bin\clang.exe hello.c -o aaa.exe –target=x86_64-pc-windows-gnu -mllvm -protect

—– 使用vs2017编译链——

  1. 到vs2017的安装目录搜索一个叫做vcvarsall.bat的文件. 可能的路径是:vs2017\VC\Auxiliary\Build运行 vcvarsall.bat  x86_amd64
  2. 然后运行以下命令编译c

clang.exe *.c –target=i686-pc-windows-vs2017  -o hanoi.exe